Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Tại sao lại sử dụng khối finally trong C#?

Câu trả lời

Trong C#, khối finally được sử dụng trong cấu trúc xử lý ngoại lệ try-catch-finally để đảm bảo rằng một đoạn mã cụ thể sẽ được thực thi bất kể một ngoại lệ có được ném ra hay không trong khối try. Khối finally thường chứa mã dọn dẹp tài nguyên, như đóng kết nối cơ sở dữ liệu, giải phóng tài nguyên tệp, hoặc thực hiện các hành động cần thiết để khôi phục trạng thái ổn định của ứng dụng sau khi xử lý ngoại lệ.

Mục Đích Sử Dụng Khối finally:

  1. Đảm Bảo Thực Thi Mã Dọn Dẹp: Khối finally đảm bảo rằng mã dọn dẹp sẽ luôn được thực thi, ngay cả khi một ngoại lệ xảy ra và được bắt trong khối catch. Điều này giúp tránh rò rỉ tài nguyên và các vấn đề khác liên quan đến việc không giải phóng tài nguyên đúng cách.

  2. Thực Thi Mã Khi Không Có Ngoại Lệ: Khối finally cũng hữu ích khi không có ngoại lệ nào được ném ra. Nó cho phép bạn thực hiện các hành động dọn dẹp sau khi mã trong khối try đã hoàn thành mà không gặp lỗi.

  3. Thực Thi Mã Sau catch: Nếu có nhiều khối `ca...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa constantreadonly trong C# là gì?

middle

Sự khác nhau giữa == và phương thức Equals trong C# là gì?

middle

Cấu trúc dữ liệu của bạn nên triển khai interface nào để làm cho phương thức Where hoạt động?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào