Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Operator overloading có ...

Câu trả lời

Có, C# hỗ trợ operator overloading (nạp chồng toán tử). Điều này cho phép các lập trình viên định nghĩa hoặc tái định nghĩa cách thức hoạt động của các toán tử tiêu chuẩn (như +, -, *, /, và nhiều toán tử khác) với các kiểu dữ liệu do người dùng tự định nghĩa. Sử dụng nạp chồng toán tử, bạn có thể tăng cường khả năng đọc và viết mã nguồn bằng cách cho phép sử dụng các toán tử với các đối tượng tùy chỉnh một cách trực quan và tự nhiên.

Cách Sử Dụng Operator Overloading

Để nạp chồng một toán tử trong C#, bạn cần định nghĩa một phương thức static trong lớp hoặc cấu trúc của mình với từ khóa operator theo sau là toán tử cần nạp chồng. Phương thức này phải được đánh dấu là publicstatic.

Ví dụ:

public class Box
{
    public int Length { get; set; }
    public int Width { get; set; }

    // Nạp chồng toán tử +
    public static Box operator +(B...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Lớp sealed trong C# là gì?

middle

Phương thức MemberwiseClone() trong C# dùng để làm gì?

middle

Hàm anonymous trong C# là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào