Câu hỏi

Indexer trong C# là gì?

Câu trả lời

Indexer là một tiện ích cú pháp cho phép bạn tạo một class, struct hoặc interface mà các ứng dụng client có thể truy cập dưới dạng một array.

Để khai báo một indexer trên một class hoặc struct, hãy sử dụng từ khóa this:

Bạn cần đăng nhập để xem