Câu hỏi

Indexer trong C# là gì?

senior
Ẩn câu trả lời detail

Indexer là một tiện ích cú pháp cho phép bạn tạo một class, struct hoặc interface mà các ứng dụng client có thể truy cập dưới dạng một array.

Để khai báo một indexer trên một class hoặc struct, hãy sử dụng từ khóa this:

```cs...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Bạn đã định nghĩa một hàm hủy trong một lớp mà bạn đang phát triển bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình C#, nhưng hàm hủy không bao giờ được thực thi. Tại sao hàm hủy đã không thực thi? (master)

Xem câu trả lời detail

Giải thích Weak Reference trong C# là gì?

Xem câu trả lời detail

Từ khóa volatile được sử dụng để làm gì?

Xem câu trả lời detail

Bạn có thể thêm các phương thức mở rộng vào một lớp static trong C# đã có không?

Xem câu trả lời detail

Liệt kê một số cách khác nhau để kiểm tra equality (==) trong .NET?

Xem câu trả lời detail