Câu hỏi

Khi nào sử dụng IEnumerable thay vì List, và chúng hoạt động như thế nào?

Câu trả lời

IEnumerable mô tả hành vi, còn List là một triển khai của hành vi đó. Khi bạn sử dụng `IEnumerab...

Bạn cần đăng nhập để xem