Câu hỏi

Enum trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, Enum (viết tắt của Enumeration) là một kiểu dữ liệu đặc biệt cho phép bạn định nghĩa một tập hợp các hằng số có tên dưới dạng một kiểu dữ liệu mới. Enum được sử dụng để làm cho mã nguồn dễ đọc và bảo trì hơn bằng cách cho phép bạn sử dụng các tên có ý nghĩa thay vì các giá trị số.

Đặc điểm của Enum

  • Kiểu giá trị: Enum là một kiểu giá trị (value type). Mặc định, mỗi phần tử trong enum được gán một giá trị số nguyên, bắt đầu từ 0 và tăng dần.
  • Kiểu cơ sở: Bạn có thể chỉ định một kiểu cơ sở cho enum (ví dụ: byte, int, long). Kiểu cơ sở quyết định phạm vi giá trị mà enum có thể có.
  • Tăng cường đọc hiểu mã nguồn: Sử dụng enum giúp mã nguồn dễ đọc và hiểu hơn, vì bạn có thể sử dụng các tên có ý nghĩa thay vì các giá trị số.

Cách sử dụng Enum

Để định nghĩa một enum, bạn sử dụng từ khóa enum theo sau là tên của enum và một danh sách các hằng số có tên:

enum Day...
Bạn cần đăng nhập để xem