Câu hỏi

Enum trong C# là gì?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Một enum là một kiểu giá trị với một tập hợp các hằng số được đặt tên có liên quan thường được gọi là danh sách liệt kê (enumerator list). Từ khóa enum được sử dụng để khai báo một kiểu liệt kê. Nó là một kiểu dữ liệu primitive, do ngư...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Bạn đã định nghĩa một hàm hủy trong một lớp mà bạn đang phát triển bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình C#, nhưng hàm hủy không bao giờ được thực thi. Tại sao hàm hủy đã không thực thi? (master)

Xem câu trả lời detail

Giải thích Weak Reference trong C# là gì?

Xem câu trả lời detail

Từ khóa volatile được sử dụng để làm gì?

Xem câu trả lời detail

Bạn có thể thêm các phương thức mở rộng vào một lớp static trong C# đã có không?

Xem câu trả lời detail

Liệt kê một số cách khác nhau để kiểm tra equality (==) trong .NET?

Xem câu trả lời detail