Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Abstract class trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, Abstract Class (Lớp trừu tượng) là một khái niệm quan trọng trong lập trình hướng đối tượng (OOP). Một lớp trừu tượng là một lớp không thể được khởi tạo trực tiếp, nghĩa là bạn không thể tạo đối tượng từ một lớp trừu tượng. Thay vào đó, lớp trừu tượng thường được sử dụng như một lớp cơ sở cho các lớp khác kế thừa từ nó.

Đặc điểm của Abstract Class:

  • Không thể khởi tạo: Bạn không thể sử dụng từ khóa new để tạo một instance của một lớp trừu tượng.
  • Chứa phương thức trừu tượng: Lớp trừu tượng có thể chứa phương thức trừu tượng, là những phương thức không có thân hàm và bắt buộc phải được triển khai (override) trong các lớp con.
  • Chứa phương thức được triển khai sẵn: Ngoài các phương thức trừu tượng, lớp trừu tượng cũng có thể chứa các phương thức đã được triển khai sẵn. Các lớp con có thể kế thừa hoặc ghi đè (override) các phương thức này.
  • Kế thừa: Một lớp chỉ có thể kế thừa từ một lớp trừu tượng tại một thời điểm. C# không hỗ trợ đa kế thừa trực tiếp cho các lớp, nhưng bạn có thể sử dụng interface để đạt được tính đa hình tương tự.

Ví dụ về Abstract Class:

public abstract class Animal
{
    public ab...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Các kiểu Nullable trong C# là gì?

middle

Sự khác biệt giữa IEnumerableIQueryable trong C# là gì?

middle

Kiểu Anonymous trong C# là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào