Câu hỏi

Abstract class là gì?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Abstract modifier chỉ ra rằng thứ đang được sửa đổi có phần triển khai bị thiếu hoặc không đầy đủ. Abstract modifier có thể được sử dụng với các lớp, phương thức, thuộc tính, trình chỉ mục và sự kiện. Một Abstract class là một lớp được ký hiệu bằng từ ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Bạn đã định nghĩa một hàm hủy trong một lớp mà bạn đang phát triển bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình C#, nhưng hàm hủy không bao giờ được thực thi. Tại sao hàm hủy đã không thực thi? (master)

Xem câu trả lời detail

Giải thích Weak Reference trong C# là gì?

Xem câu trả lời detail

Từ khóa volatile được sử dụng để làm gì?

Xem câu trả lời detail

Bạn có thể thêm các phương thức mở rộng vào một lớp static trong C# đã có không?

Xem câu trả lời detail

Liệt kê một số cách khác nhau để kiểm tra equality (==) trong .NET?

Xem câu trả lời detail