Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

LINQ trong C# là gì?

Câu trả lời

Language Integrated Query (LINQ) trong C# là một tập hợp các tính năng ngôn ngữ được giới thiệu trong .NET Framework 3.5 và C# 3.0, cho phép viết truy vấn dữ liệu một cách rõ ràng và dễ đọc trực tiếp trong mã C#. LINQ cung cấp một cách thống nhất để truy vấn dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau như các tập hợp trong bộ nhớ (như List, Array), cơ sở dữ liệu (LINQ to SQL, LINQ to Entities), XML (LINQ to XML), và nhiều nguồn khác.

Tính Năng Chính của LINQ:

  • Tích hợp trực tiếp vào ngôn ngữ C#: LINQ cho phép bạn viết truy vấn dữ liệu ngay trong mã C# mà không cần sử dụng một ngôn ngữ truy vấn riêng biệt.
  • Truy vấn trên nhiều nguồn dữ liệu: LINQ cung cấp các cơ chế truy vấn đồng nhất cho nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, bao gồm cả cơ sở dữ liệu, tập hợp trong bộ nhớ, tệp XML, và nhiều hơn nữa.
  • Cú pháp truy vấn mạnh mẽ: LINQ sử dụng cú pháp truy vấn mạnh mẽ, hỗ trợ các hoạt động như lọc (Where), sắp xếp (OrderBy), nhóm ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Serialization trong C# là gì?

middle

Toán tử Null Coalescing (??) được sử dụng như thế nào trong C#?

middle

Sự khác nhau giữa các phuơng thức CopyClone trong C# là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào