Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Phạm vi của biến thành viên protected internal trong một lớp C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, phạm vi của biến thành viên với từ khóa protected internal là kết hợp giữa protectedinternal. Điều này có nghĩa là biến thành viên có thể được truy cập:

  1. Trong lớp chứa nó: Bất kỳ mã nào trong lớp định nghĩa biến thành viên đều có thể truy cập nó.
  2. Trong các lớp kế thừa: Bất kỳ lớp con nào kế thừa từ lớp chứa biến thành viên đều có thể truy cập nó, không phụ thuộc vào việc lớp con...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Các kiểu con trỏ trong C# là gì?

middle

Serialization trong C# là gì?

middle

Cấu trúc dữ liệu của bạn nên triển khai interface nào để làm cho phương thức Where hoạt động?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào