Câu hỏi

Phạm vi của biến thành viên Protected Internal trong một lớp C# là gì?

Câu trả lời

Độ truy cập protected internal là kết hợp giữa hai độ truy cập protected và *internal...

Bạn cần đăng nhập để xem