Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Phạm vi của biến thành viên protected internal trong một lớp C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, phạm vi của biến thành viên với từ khóa protected internal là kết hợp giữa protectedinternal. Điều này có nghĩa là biến thành viên có thể được truy cập:

  1. Trong lớp chứa nó: Bất kỳ mã nào trong lớp định nghĩa biến thành viên đều có thể truy cập nó.
  2. Trong các lớp kế thừa: Bất kỳ lớp con nào kế thừa từ lớp chứa biến thành viên đều có thể truy cập nó, không phụ thuộc vào việc lớp con...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác nhau giữa BoxingUn-Boxing trong C# là gì?

middle

Sự khác biệt giữa overloadingoverriding trong C# là gì?

middle

Công dụng của chỉ thị tiền xử lý có điều kiện (conditional preprocessor directive) trong C# là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào