Câu hỏi

Multicast Delegate trong C# là gì?

Câu trả lời

Delegate chỉ có thể gọi một tham chiếu phương thức đã được đóng gói vào delegate. Một số delegate có thể giữ và gọi nhiều phương thức. Delegate như vậy được gọi là Multicast Delegate. Multicast Delegate (còn được gọi là Combinable Delegate) phải đáp ứng các điều kiện sau:

Kiểu trả về của **Mul...

Bạn cần đăng nhập để xem