Câu hỏi

Multicast Delegate trong C# là gì?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Delegate chỉ có thể gọi một tham chiếu phương thức đã được đóng gói vào delegate. Một số delegate có thể giữ và gọi nhiều phương thức. Delegate như vậy được gọi là Multicast Delegate. Multicast Delegate (còn được gọi là Combinable Delegate) phải đáp ứng các điều kiện sau:

Kiểu trả về của `Mult...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Bạn đã định nghĩa một hàm hủy trong một lớp mà bạn đang phát triển bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình C#, nhưng hàm hủy không bao giờ được thực thi. Tại sao hàm hủy đã không thực thi? (master)

Xem câu trả lời detail

Giải thích Weak Reference trong C# là gì?

Xem câu trả lời detail

Từ khóa volatile được sử dụng để làm gì?

Xem câu trả lời detail

Bạn có thể thêm các phương thức mở rộng vào một lớp static trong C# đã có không?

Xem câu trả lời detail

Liệt kê một số cách khác nhau để kiểm tra equality (==) trong .NET?

Xem câu trả lời detail