Câu hỏi

Kể tên các loại lớp khác nhau trong C#?

Câu trả lời

Các loại lớp khác nhau trong C# là:

  • Partial class - Cho phép các thành viên của nó được chia ra hoặc chia sẻ với nhiều tệp .cs. Nó ...
Bạn cần đăng nhập để xem