Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Kể tên các loại lớp khác nhau trong C#?

Câu trả lời

Trong C#, có nhiều loại lớp (class) khác nhau, mỗi loại phục vụ một mục đích cụ thể trong lập trình và thiết kế phần mềm. Dưới đây là một số loại lớp phổ biến:

Abstract Class

  • Abstract Class (Lớp trừu tượng) là một lớp không thể được khởi tạo trực tiếp. Nó thường được sử dụng làm lớp cơ sở cho các lớp khác kế thừa từ nó. Lớp trừu tượng có thể chứa phương thức trừu tượng (không có triển khai) và phương thức được triển khai sẵn.

Sealed Class

  • Sealed Class (Lớp niêm phong) là một lớp không cho phép kế thừa. Khi một lớp được đánh dấu là sealed, không có lớp nào khác có thể kế thừa từ lớp đó.

Static Class

  • Static Class (Lớp tĩnh) là một lớp chỉ chứa các thành viên tĩnh và...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa LambdaDelegate trong C# là gì?

senior

Khi nào bạn sẽ sử dụng các delegate trong C#?

middle

partial class trong C# là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào