Câu hỏi

Connection Pooling trong C# dùng để làm gì?

Câu trả lời

Connection Pooling trong C# là một kỹ thuật được sử dụng để quản lý và tái sử dụng các kết nối cơ sở dữ liệu mà không cần phải mở và đóng kết nối sau mỗi lần sử dụng. Đây là một phần quan trọng của việc quản lý kết nối cơ sở dữ liệu trong các ứng dụng .NET, đặc biệt là trong các ứng dụng web hoặc dịch vụ có lượng truy cập cơ sở dữ liệu cao.

Mục Đích Sử Dụng Connection Pooling:

  1. Tối Ưu Hóa Hiệu Suất: Mở và đóng kết nối cơ sở dữ liệu là các hoạt động tốn kém về tài nguyên và thời gian. Connection pooling giúp giảm thiểu chi phí này bằng cách tái sử dụng các kết nối hiện có.
  2. Quản Lý Tài Nguyên: Connection pooling cho phép quản lý tốt hơn số lượng kết nối mở đồng thời đến cơ sở dữ liệu, giúp tránh quá tải cơ sở dữ liệu và hệ thống.
  3. Cải Thiện Độ Tin Cậy: Khi sử dụng connection pooling, ứng dụng có thể nhanh chóng phục hồi từ các lỗi kết nối tạm thời bằng cách lấy một kết nối khác từ pool.

Cách Hoạt Động của Connection Pooling:

Khi một ứng dụng cần tương tác với cơ sở dữ li...

Bạn cần đăng nhập để xem