Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Sự khác nhau giữa DataSetDataReader trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, DataSetDataReader đều là các cơ chế được sử dụng để làm việc với dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, nhưng chúng có những khác biệt cơ bản về cách thức hoạt động và mục đích sử dụng:

DataSet

  • Disconnected Data Access: DataSet là một phần của ADO.NET và được thiết kế để làm việc trong mô hình disconnected. Nó không duy trì một kết nối liên tục với cơ sở dữ liệu. Dữ liệu được lấy từ cơ sở dữ liệu và lưu trữ trong DataSet, sau đó kết nối có thể được đóng lại. DataSet có thể chứa dữ liệu từ nhiều bảng và hỗ trợ quan hệ giữa các bảng.
  • In-memory Data Storage: DataSet lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ và cho phép thao tác dữ liệu như thêm, sửa, xóa mà không cần kết nối với cơ sở dữ liệu.
  • Hỗ trợ XML: DataSet có thể dễ dàng chuyển đổi dữ liệu sang và từ định dạng XML, hỗ trợ việc lưu trữ và truyền dữ liệu dưới dạng XML.

DataReader

  • Connected Data Access: DataReader là một cơ chế truy cập dữ liệu theo mô hình connected. Nó duy trì một kết nối mở với cơ sở dữ liệu trong khi đọc dữ liệu. DataReader đọc dữ liệu từ cơ sở dữ liệu một cách tuần tự và chỉ hỗ trợ đọc dữ liệu theo một chiều từ đầu đến cuối.
  • **Hi...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Hàm anonymous trong C# là gì?

middle

Sự khác nhau giữa ActionResultJsonResult trong C# là gì?

senior

Tại sao sử dụng câu lệnh lock trong C#?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào