Câu hỏi

Sự khác nhau giữa DataSetDataReader trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, DataSetDataReader đều là các cơ chế được sử dụng để làm việc với dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, nhưng chúng có những khác biệt cơ bản về cách thức hoạt động và mục đích sử dụng:

DataSet

  • Disconnected Data Access: DataSet là một phần của ADO.NET và được thiết kế để làm việc trong mô hình disconnected. Nó không duy trì một kết nối liên tục với cơ sở dữ liệu. Dữ liệu được lấy từ cơ sở dữ liệu và lưu trữ trong DataSet, sau đó kết nối có ...
Bạn cần đăng nhập để xem