Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Toán tử Null Coalescing (??) được sử dụng như thế nào trong C#?

Câu trả lời

Trong C#, toán tử Null Coalescing ?? được sử dụng để cung cấp một giá trị mặc định cho một biến có thể là null. Toán tử này thực hiện việc kiểm tra nếu biến ở bên trái của nó là null, nó sẽ trả về giá trị ở bên phải thay vì giá trị null.

Cách sử dụng:

// Giả sử 'nullableValue' có thể là null
int? nullableValue = GetNullableInt();
int value...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác nhau giữa các phuơng thức CopyClone trong C# là gì?

junior

Object trong C# là gì?

middle

Preprocessor directives trong C# là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào