Câu hỏi

Sự khác nhau giữa overridingshadowing trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, overridingshadowing là hai kỹ thuật được sử dụng để tùy chỉnh hoặc thay đổi hành vi của một phương thức hoặc thuộc tính trong lớp dẫn xuất so với lớp cơ sở của nó. Dù có mục đích tương tự nhưng chúng được sử dụng trong các trường hợp và cách thức khác nhau:

Overriding

  • Định nghĩa: Overriding là kỹ thuật cho phép một lớp dẫn xuất thay đổi triển khai (implementation) của một phương thức ảo (virtual) hoặc trừu tượng (abstract) được kế thừa từ lớp cơ sở.
  • *...
Bạn cần đăng nhập để xem