Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Giải thích sự khác biệt giữa SelectWhere trong C#?

Câu trả lời

Trong C#, SelectWhere là hai phương thức mở rộng được sử dụng rộng rãi trong LINQ (Language Integrated Query) để thao tác và truy vấn dữ liệu từ các tập hợp như mảng, danh sách, hoặc bất kỳ tập hợp nào khác hỗ trợ IEnumerable<T>. Dù cả hai đều là phần quan trọng của LINQ, chúng phục vụ cho các mục đích khác nhau:

Where

  • Mục đích: Phương thức Where được sử dụng để lọc dữ liệu. Nó trả về một tập hợp mới chứa các phần tử thỏa mãn một điều kiện cụ thể.
  • Cách sử dụng: Bạn cung cấp một biểu thức lambda làm tham số cho Where, biểu thức này xác định điều kiện lọc. Chỉ những phần tử thỏa mãn điều kiện này mới được bao gồm trong tập hợp kết quả.
  • Ví dụ:
List<int> numbers = new List<int> { 1, 2, 3, 4, 5 };
IEnumerable<int> evenNumbers = numbers.Where(n => n % 2 == 0);
// evenNumbers sẽ chứa { 2, 4 }

Select

  • Mục đích: Phương thức Select được sử dụng để chuyển đổi các phần tử trong tập hợp. Nó trả về một tập hợp mới chứa các phần tử đã được chuyển...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

C# là gì?

middle

Có sự khác biệt giữa throwthrow ex không?

middle

Sự khác biệt giữa constantreadonly trong C# là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào