Câu hỏi

Sự khác nhau giữa ""String.Empty trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, ""String.Empty đều được sử dụng để biểu diễn một chuỗi rỗng, nhưng có một số khác biệt nhỏ giữa chúng:

"" (Chuỗi Rỗng)

  • "" là một literal chuỗi rỗng. Khi bạn sử dụng "", bạn đang tạo ra một instance mới của một chuỗi rỗng.
  • Trong một số trường hợp, việc sử dụng "" có thể tạo ra một đối tượng chuỗi mới trong bộ nhớ, tuy nhiên, do tối ưu hóa của .NET, các chuỗi rỗng literal thường được interned. Điều này có nghĩa là tất cả các sự xuất hiện của "" trong mã nguồn thực sự tham chiếu đến cùng một instance trong bộ nhớ.

String.Empty

  • String.Empty là một trường tĩnh trong class String được khởi tạo sẵn để biểu diễn một chuỗi rỗng.
  • String.Empty không tạo ra một instance mới mỗi khi nó được sử dụng. Nó luôn tham chiếu đến cùng một instance của chuỗi rỗ...
Bạn cần đăng nhập để xem