Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Công dụng của hàm tạo static trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, hàm tạo static (static constructor) là một phương thức đặc biệt được sử dụng để khởi tạo các thành viên tĩnh của một class. Hàm tạo static có một số đặc điểm và công dụng quan trọng như sau:

Đặc điểm của Hàm Tạo Static:

  • Không có tham số: Hàm tạo static không thể có tham số.
  • Tự động gọi: Hàm tạo static được tự động gọi một lần duy nhất, trước khi bất kỳ instance nào của class được tạo hoặc bất kỳ thành viên tĩnh nào được truy cập.
  • Không thể được gọi trực tiếp: Không giống như hàm tạo thông thường, hàm tạo static không thể được gọi trực tiếp trong code. Nó chỉ được gọi tự động bởi .NET Framework.
  • Không kế thừa: Hàm tạo static không được kế thừa.

Công Dụng của Hàm Tạo Static:

  • Khởi tạo các thành viên tĩnh: Hàm tạo static thường được sử dụng để khởi tạo các biến tĩnh hoặc thực hiện các thiết lập ban đầu cho các thành viên tĩnh của class.
  • Thực hiện các tác vụ khởi tạo chỉ một lần: Bất kỳ mã nào bạn đặt trong ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Bạn có thể thêm các phương thức mở rộng vào một lớp static trong C# đã có không?

middle

partial class trong C# là gì?

middle

Các kiểu Nullable trong C# là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào