Câu hỏi

Sự khác biệt giữa LambdaDelegate là gì?

Câu trả lời

Chúng thực sự là hai thứ rất khác nhau. Delegate thực sự là tên của một biến chứa tham chiếu đến một phương thức hoặc lambda, và **lamb...

Bạn cần đăng nhập để xem