Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Hàm anonymous trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, hàm anonymous (hàm vô danh) là một hàm không có tên và thường được sử dụng để thực thi một khối mã ngắn mà không cần phải định nghĩa một phương thức đầy đủ. Hàm anonymous có thể được tạo ra và sử dụng ngay tại chỗ, thường được sử dụng như một đối số cho các phương thức hoặc như một hàm callback.

Cách Tạo và Sử Dụng Hàm Anonymous:

Hàm anonymous thường được tạo ra sử dụng biểu thức lambda hoặc delegate. Biểu thức lambda là cách phổ biến nhất để tạo hàm anonymous trong C#.

Ví dụ sử dụng biểu thức lambda:

Func<int, int, int> add = (a, b) => a + b;
Console.WriteLine(add(2, 3)); // Output: 5

Trong ví dụ trên, biểu thức lambda (a, b) => a + b tạo ra một hàm anonymous nhận vào hai tham số ab, và trả về tổng của chúng. Func<int, int, int> là một delegate chỉ định kiểu của hàm, với hai tham số đầu vào là int và một giá trị trả về là int.

Ví dụ sử dụng delegate:

Action<string> greet = delegate(string name)
{
    Console.WriteLine("Hello, " + na...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa constantreadonly trong C# là gì?

middle

Kể tên các loại lớp khác nhau trong C#?

middle

Sự khác nhau giữa PropertyField trong C# là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào