Câu hỏi

Hàm anonymous trong C# là gì?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Hàm anonymous (hàm ẩn danh) là một câu lệnh hoặc biểu thức "nội tuyến" có thể được sử dụng ở bất cứ nơi nào mong đợi một kiểu delegate. Bạn có thể sử dụng nó để khởi tạo một delegate đã đặt tên hoặc truyền nó làm tha...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Bạn đã định nghĩa một hàm hủy trong một lớp mà bạn đang phát triển bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình C#, nhưng hàm hủy không bao giờ được thực thi. Tại sao hàm hủy đã không thực thi? (master)

Xem câu trả lời detail

Giải thích Weak Reference trong C# là gì?

Xem câu trả lời detail

Từ khóa volatile được sử dụng để làm gì?

Xem câu trả lời detail

Bạn có thể thêm các phương thức mở rộng vào một lớp static trong C# đã có không?

Xem câu trả lời detail

Liệt kê một số cách khác nhau để kiểm tra equality (==) trong .NET?

Xem câu trả lời detail