Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Object trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, object là một kiểu dữ liệu đặc biệt được coi là kiểu cơ sở của tất cả các kiểu dữ liệu khác trong .NET Framework. Nói cách khác, object là kiểu cha của tất cả các kiểu dữ liệu khác, bao gồm cả kiểu giá trị (value types) và kiểu tham chiếu (reference types).

Đặc điểm của Object:

  • Kiểu dữ liệu cơ sở: object là kiểu dữ liệu cơ sở cho tất cả các kiểu khác trong C#. Mọi kiểu dữ liệu đều có thể được chuyển đổi ngầm định thành kiểu object.
  • Boxing và Unboxing: Khi một kiểu giá trị được chuyển đổi thành kiểu object, quá trình này được gọi là "boxing". Ngược lại, khi một kiểu object được chuyển đổi trở lại kiểu giá trị cụ thể, quá trình này được gọi là "unboxing".
  • Đa hình: object có thể được sử dụng để tham chiếu đến bất kỳ đối tượng nào của một kiểu cụ thể, cho phép việc lập trình...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Biểu thức lambda trong C# là gì?

senior

Bạn hãy giải thích sự khác biệt giữa interface, abstract class, sealed class, static classpartial class trong C#?

middle

Sự khác nhau giữa static method, static constructor với methodconstructor thông thường trong C# là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào