Câu hỏi

Object trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, object là một kiểu dữ liệu đặc biệt được coi là kiểu cơ sở của tất cả các kiểu dữ liệu khác trong .NET Framework. Nói cách khác, object là kiểu cha của tất cả các kiểu dữ liệu khác, bao gồm cả kiểu giá trị (value types) và kiểu tham chiếu (reference types).

Đặc điểm của Object:

  • Kiểu dữ liệu cơ sở: `objec...
Bạn cần đăng nhập để xem