Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Biểu thức lambda trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, biểu thức lambda là một cách ngắn gọn để viết một phương thức ẩn danh (anonymous method). Biểu thức lambda thường được sử dụng với các phương thức của LINQ (Language Integrated Query) hoặc bất kỳ nơi nào mà một delegate được yêu cầu. Chúng cho phép bạn viết code một cách rõ ràng và gọn gàng hơn, đặc biệt khi làm việc với các tập hợp dữ liệu.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của một biểu thức lambda bao gồm một danh sách tham số (có thể rỗng), một dấu mũi tên => và một biểu thức hoặc một khối lệnh. Dạng đơn giản nhất của biểu thức lambda có thể không có tham số hoặc chỉ có một tham số và không cần dùng dấu ngoặc đơn.

tham_số => biểu_thức

Ví dụ, một biểu thức lambda để tính bình phương của một số:

int square = x => x * x;

Nếu có nhiều hơn một tham số, hoặc bạn muốn sử dụng một khối lệnh với nhiều biểu thức, bạn cần sử dụng dấu ngoặc đơn cho danh sách tham số và dấu ngoặc nhọn cho khối lệnh:

(x, y) => { return x + y; };

Sử dụng Biểu Thức Lambda

Biểu thức lambda thường được sử dụng trong các phương thức của LINQ để thực hiện các thao tác trên các tập hợ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Từ khóa yield được sử dụng để làm gì trong C#?

middle

Các biến kiểu dynamic trong C# là gì?

middle

Cấu trúc dữ liệu của bạn nên triển khai interface nào để làm cho phương thức Where hoạt động?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào