Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa từ khóa refout trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, từ khóa refout đều được sử dụng để truyền tham chiếu đến biến thay vì truyền giá trị của biến đó, nhưng chúng có những sự khác biệt quan trọng về cách thức hoạt động và mục đích sử dụng:

ref

  • Từ khóa ref được sử dụng để truyền một biến như một tham chiếu. Điều này cho phép phương thức gọi có thể thay đổi giá trị của biến được truyền vào.
  • Khi sử dụng ref, biến cần được khởi tạo trước khi truyền vào phương thức. Điều này đảm bảo rằng biến luôn có một giá trị xác định khi được sử dụng trong phương thức.
  • ref có thể được sử dụng để truyền dữ liệu vào phương thức và nhận dữ liệu trở lại từ phương thức thông qua cùng một tham số.

out

  • Từ khóa out cũng được sử dụng để truyền một biến như một tham chiếu. Tuy nhiên, nó được thiết kế chủ yếu để truyền dữ liệu từ phương thức ra ngoài, không phải truyền dữ liệu vào phương thức.
  • Khác với ref, biến được truyền bằng out không cần phải được khởi tạo trước khi t...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

namespace trong C# là gì?

senior

Sự khác biệt giữa StackOverflowErrorOutOfMemoryError trong C# là gì?

middle

Các kiểu Nullable trong C# là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào