Câu hỏi

Sự khác biệt giữa biến kiểu dynamic và biến kiểu object là gì?

middle
Ẩn câu trả lời detail
  • Kiểu object là một alias (bí danh) cho System.Object trong .NET. Trong hệ thống kiểu thống nhất của C#, tất cả các kiểu, được xác định trước và do người dùng định nghĩa, kiểu tham chiếu và kiểu giá trị, đều kế thừa trực tiếp hoặc gián tiếp từ System.Object. Bạn có thể gán giá trị của bất kỳ kiểu nào cho các biến kiểu object.
  • Kiểu dynamic chỉ ra rằng việc sử dụng biến và các tham chiếu đến cá...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Bạn đã định nghĩa một hàm hủy trong một lớp mà bạn đang phát triển bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình C#, nhưng hàm hủy không bao giờ được thực thi. Tại sao hàm hủy đã không thực thi? (master)

Xem câu trả lời detail

Giải thích Weak Reference trong C# là gì?

Xem câu trả lời detail

Từ khóa volatile được sử dụng để làm gì?

Xem câu trả lời detail

Bạn có thể thêm các phương thức mở rộng vào một lớp static trong C# đã có không?

Xem câu trả lời detail

Liệt kê một số cách khác nhau để kiểm tra equality (==) trong .NET?

Xem câu trả lời detail