Câu hỏi

Sự khác biệt giữa biến kiểu dynamic và biến kiểu object trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, dynamicobject là hai kiểu dữ liệu khác nhau mà bạn có thể sử dụng để làm việc với các đối tượng mà kiểu của chúng không được biết trước một cách chính xác. Dưới đây là sự khác biệt chính giữa chúng:

object

  • Định nghĩa: object là kiểu cơ sở của tất cả các kiểu dữ liệu trong C#. Mọi kiểu dữ liệu khác đều kế thừa từ kiểu object.
  • Kiểm tra kiểu tại thời điểm biên dịch: Khi bạn sử dụng kiểu object, kiểm tra kiểu và đảm bảo an toàn kiểu được thực hiện tại thời điểm biên dịch. Bạn cần phải ép kiểu (cast) rõ ràng khi bạn muốn sử dụng một phương thức hoặc thuộc tính cụ thể của đối tượng.
  • Boxing và Unboxing: Khi bạn làm việc với kiểu giá trị (như int, double, bool), việc chuyển đổi từ kiểu giá trị sang object sẽ gây ra boxing, và ngược lại là unboxing. Điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất nếu thực hiện thường xuyên.

dynamic

  • Định nghĩa: dynamic là một kiểu dữ liệu đặc biệt trong C# mà kiểu của nó được xác định tại thời điểm chạy (runtime) thay vì tại thời điểm biên dịch.
  • Kiểm tra kiểu tại thời điểm chạy: Khi bạn sử dụng kiểu dynamic, kiểm tra kiểu và đảm bảo an toàn kiểu được thực hiện tại thời điểm chạy. Điều này cho phép bạn gọi phương thức ho...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Điều gì xảy ra khi chúng ta Box hoặc Unbox các kiểu Nullable trong C#?

middle

Sự khác biệt giữa LambdaDelegate trong C# là gì?

middle

Multicast Delegate trong C# là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào