Câu hỏi

Bạn có thể truyền tham số cho một phương thức bằng bao nhiêu cách?

Câu trả lời

Có ba cách mà các tham số có thể được truyền cho một phương thức:

  • Value parameters (tham số giá trị) - Phương thức này sao chép giá trị thực của một đối số vào tham số chính thức của ...
Bạn cần đăng nhập để xem