Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Giải thích quá trình biên dịch code trong C#?

Câu trả lời

Quá trình biên dịch code trong C# diễn ra qua nhiều bước và được thực hiện bởi trình biên dịch C# (csc.exe) của .NET Framework hoặc .NET Core. Dưới đây là các bước chính trong quá trình biên dịch:

1. Phân tích cú pháp (Lexical Analysis)

Trình biên dịch đọc mã nguồn C# và chia nó thành các token. Các token này bao gồm từ khóa, định danh, số, chuỗi và các ký tự đặc biệt. Mục đích của bước này là để chuyển đổi mã nguồn từ dạng văn bản sang một dạng có cấu trúc mà trình biên dịch có thể hiểu được.

2. Phân tích cú pháp (Syntax Analysis)

Sau khi mã nguồn đã được chia thành các token, trình biên dịch kiểm tra cú pháp của mã nguồn để đảm bảo rằng nó tuân theo ngữ pháp của ngôn ngữ C#. Nếu có lỗi cú pháp, trình biên dịch sẽ thông báo lỗi và quá trình biên dịch sẽ dừng lại.

3. Phân tích ngữ nghĩa (Semantic Analysis)

Trong bước này, trình biên dịch kiểm tra ngữ nghĩa của mã nguồn, bao gồm việc kiểm tra kiểu dữ liệu, phạm vi của biến, và đảm bảo rằng tất cả các tham chiếu đến các biến và phương thức là hợp lệ. Trình biên dịch cũng kiểm tra việc sử dụng các thành phần của ngôn ngữ như kế thừa, đa hình và giao...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Từ khóa volatile trong C# được sử dụng để làm gì?

middle

Sự khác biệt giữa overloadingoverriding trong C# là gì?

middle

Sự khác nhau giữa DataSetDataReader trong C# là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào