Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Bạn hãy giải thích sự khác biệt giữa interface, abstract class, sealed class, static classpartial class trong C#?

Câu trả lời

Trong C#, interface, abstract class, sealed class, static class, và partial class đều là các khái niệm quan trọng, mỗi loại có những đặc điểm và mục đích sử dụng riêng:

Interface

  • Interface định nghĩa một "hợp đồng" mà các lớp cụ thể phải thực hiện. Interface chỉ chứa khai báo của các phương thức, thuộc tính, sự kiện mà không chứa triển khai cụ thể.
  • Một lớp có thể thực hiện nhiều interface.
  • Interface thường được sử dụng để định nghĩa một tập hợp các hành vi mà một lớp phải thực hiện.

Abstract Class

  • Abstract Class là một lớp không thể được khởi tạo trực tiếp, chỉ có thể được kế thừa. Abstract class có thể chứa cả phương thức được triển khai sẵn và phương thức trừu tượng (không có triển khai).
  • Một lớp chỉ có thể kế thừa từ một abstract class duy nhất.
  • Abstract class thường được sử dụng khi có một số triển khai chung giữa các lớp con.

Sealed Class

  • Sealed Class là một lớp không cho phép kế thừa. Khi một lớp được đánh dấu là sealed, không có lớp nào khác có ...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác nhau giữa static method, static constructor với methodconstructor thông thường trong C# là gì?

senior

Sự khác biệt giữa lớp System.ApplicationException và lớp System.SystemException trong C# là gì?

senior

Cách sử dụng nào là tốt nhất khi sử dụng các đối tượng Lazy trong C#?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào