Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Sự khác nhau giữa BoxingUn-Boxing trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, Boxing và Unboxing là hai khái niệm quan trọng liên quan đến việc chuyển đổi giữa kiểu giá trị (value types) và kiểu tham chiếu (reference types). Dưới đây là sự khác biệt cơ bản giữa chúng:

Boxing

  • Boxing là quá trình chuyển đổi một kiểu giá trị thành một kiểu tham chiếu. Cụ thể, nó chuyển đổi một kiểu giá trị (ví dụ: int, double, bool) thành một đối tượng của kiểu System.Object hoặc bất kỳ kiểu tham chiếu nào mà kiểu giá trị này có thể được chuyển đổi ngầm định thành.
  • Quá trình boxing đóng gói giá trị của kiểu giá trị vào trong một đối tượng trên heap, cho phép nó được xử lý như một kiểu tham chiếu.
  • Boxing gây ra việc cấp phát bộ nhớ trên heap và có thể ảnh hưởng đến hiệu suất nếu được sử dụng một cách không cần thiết hoặc trong các vòng lặp lớn.

Unboxing

  • Unboxing là quá trình ngược lại của boxing, chuyển đổi một kiểu tham chiếu trở lại thành kiểu giá ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Operator overloading có được hỗ trợ trong C# không?

middle

Sự khác nhau giữa == và phương thức Equals trong C# là gì?

senior

Làm thế nào để giải quyết vấn đề Circular Reference trong C#?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào