Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa IEnumerableIQueryable trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, IEnumerableIQueryable là hai interface cung cấp cơ chế để duyệt qua một tập hợp các đối tượng. Mặc dù cả hai đều được sử dụng trong các truy vấn, chúng có những khác biệt quan trọng về cách thức hoạt động và mục đích sử dụng:

IEnumerable

  • IEnumerable là một interface thuộc .NET Framework và .NET Core được sử dụng để duyệt qua một tập hợp (collection) trong bộ nhớ. Nó cung cấp một phương thức GetEnumerator để lấy một enumerator có thể duyệt qua tập hợp.
  • Các truy vấn sử dụng IEnumerable được thực thi ở phía client. Điều này có nghĩa là toàn bộ dữ liệu được tải vào bộ nhớ client trước khi thực hiện bất kỳ lọc hoặc sắp xếp nào.
  • IEnumerable thực hiện truy vấn trên tập hợp dữ liệu bằng cách sử dụng cơ chế LINQ to Objects.
  • Khi sử dụng IEnumerable, các phép toán truy vấn như Where, Select, OrderBy, v.v., được thực hiện trên ứng dụng client, có thể dẫn đến hiệu suất kém nếu tập hợp dữ liệu lớn.

IQueryable

  • IQueryable cũng là một interface trong .NET Framework và .NET Core, nhưng được thiết kế để tạo và thực thi các truy vấn trên một nguồn dữ liệu, như cơ sở dữ liệu, mà không cần tải toàn bộ dữ liệu vào bộ nhớ.
  • Các truy vấn sử ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Các kiểu con trỏ trong C# là gì?

middle

Có cách nào để bắt nhiều exception cùng một lúc và không phải duplicate code trong C# không?

senior

Khi nào sử dụng IEnumerable thay vì List trong C# và chúng hoạt động như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào