Câu hỏi

Virtual Method trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, Virtual Method (Phương thức ảo) là một khái niệm quan trọng trong lập trình hướng đối tượng, cho phép một phương thức trong lớp cơ sở được ghi đè (override) trong một lớp dẫn xuất. Điều này cung cấp khả năng đa hình thời gian chạy (runtime polymorphism), cho phép các lớp con cung cấp các triển khai cụ thể cho phương thức được định nghĩa là ảo trong lớp cơ sở.

Đặc điểm của Virtual Method:

  • Ghi đè (Override): Để ghi đè một phương thức ảo trong lớp con, bạn sử dụng từ khóa override. Điều này cho biết rằng phương thức trong lớp con là một phiên bản mới của phương thức ảo từ lớp cơ sở.
  • Triển khai mặc định: Phương thức ảo có thể cung cấp một triển khai mặc định. Lớp con có thể chọn không ghi đè phương thức ảo và thay vào đó kế thừa triển khai từ lớp cơ sở.
  • Đa hình: Sử dụng phương thức ảo cho phép đa hình thời gian chạy, nơi một lớp con có thể được xử lý như một instance của lớp cơ sở, nhưng khi một phương thức ảo được gọi, phiên bản của lớp con (nếu có) sẽ được thực thi.

Ví dụ về Virtual Method:

public class Animal
{
    public virtual voi...
Bạn cần đăng nhập để xem