Câu hỏi

Property Accessors trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, Property Accessors là các phương thức được sử dụng để thiết lập hoặc lấy giá trị của một thuộc tính. Có hai loại accessors: getset. Accessor get được sử dụng để trả về giá trị của thuộc tính, trong khi accessor set được sử dụng để gán một giá trị mới cho thuộc tính. Cả hai accessor này cung cấp một cách để kiểm soát quyền truy cập vào dữ liệu của đối tượng một cách an toàn và linh hoạt.

Đặc điểm của Property Accessors:

  • Encapsulation: Property accessors giúp thực hiện nguyên tắc đóng gói trong lập trình hướng đối tượng bằng cách kiểm soát quyền truy cập vào dữ liệu của đối tượng.
  • Validation: Trong accessor set, bạn có thể thêm logic để kiểm tra hoặc xác thực giá trị trước khi gán nó cho thuộc tính, đảm bảo rằng dữ liệu luôn ở trạng thái hợp lệ.
  • Read-Only và Write-Only Properties: Bằng cách chỉ sử dụng accessor get hoặc set, bạn có thể tạo ra các thuộc tính chỉ đọc hoặc chỉ ghi.

Ví dụ về Property Accessors:

public class Person
{
    private string name;

    // Thuộc tính ...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Preprocessor directives trong C# là gì?

middle

Có sự khác biệt giữa throwthrow ex không?

senior

Sự khác biệt giữa StackOverflowErrorOutOfMemoryError trong C# là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào