Câu hỏi

Các kiểu con trỏ trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, con trỏ (pointer) là một biến đặc biệt được sử dụng để lưu trữ địa chỉ bộ nhớ của một biến khác. Con trỏ trong C# không phổ biến như trong ngôn ngữ C hoặc C++ vì C# là một ngôn ngữ lập trình an toàn kiểu và quản lý bộ nhớ tự động. Tuy nhiên, C# cung cấp cơ chế con trỏ trong trường hợp bạn cần thực hiện các thao tác bộ nhớ cấp thấp hoặc tương tác với mã không quản lý.

Để sử dụng con trỏ trong C#, bạn cần phải:

  1. Chạy ứng dụng dưới chế độ unsafe. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng từ khóa unsafe khi khai báo một phương thức hoặc một khối mã.
  2. Cấu hình dự án của bạn để cho phép mã không an toàn (unsafe code).

Các kiểu con trỏ trong C# bao gồm:

Con trỏ kiểu giá trị (Value-Type Pointer): Là con trỏ trỏ đến một biến kiểu giá trị như int, float, double, v.v.

unsafe
{
    int var = 5;
    int* p = &var;
...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Marshalling trong C# là gì và tại sao chúng ta cần nó?

middle

Hãy thực hiện phương thức Where trong C# và giải thích đoạn mã đó?

middle

Sự khác biệt giữa từ khóa refout trong C# là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào