Câu hỏi

Các kiểu con trỏ trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, không có kiểu con trỏ như trong các ngôn ngữ lập trình như C và C++. Tuy nhiên, C# cung cấp các kiểu tham chiếu (reference types) để thực hiện các tác...

Bạn cần đăng nhập để xem