Câu hỏi

Extension Method trong C# là gì và cách sử dụng chúng?

Câu trả lời

Trong C#, Extension Method (Phương thức mở rộng) là một cơ chế cho phép bạn thêm các phương thức mới vào các lớp hiện có mà không cần sửa đổi mã nguồn của chúng, kế thừa từ chúng, hoặc sử dụng các kỹ thuật thiết kế phức tạp khác. Phương thức mở rộng là một phương thức tĩnh, nhưng được gọi như một phương thức instance trên kiểu dữ liệu mà nó mở rộng.

Cách Sử Dụng Extension Method:

  1. Khai báo: Để tạo một Extension Method, bạn cần khai báo một lớp tĩnh. Sau đó, trong lớp này, bạn khai báo một phương thức tĩnh. Phương thức này phải có ít nhất một tham số, với từ khóa this trước kiểu dữ liệu của tham số đầu tiên, chỉ ra kiểu dữ liệu mà phương thức mở rộng.
  2. Gọi Phương thức: Mặc dù Extension Method được khai báo như một phương thức tĩnh, nhưng bạn gọi chúng như là một phương thức instance trên kiểu dữ liệu mà chúng mở rộng.

Ví dụ về Extension Method:

Giả sử bạn muốn thêm một phương thức IsGreaterThan vào kiểu int mà không cần sửa đổi lớp int:

public static class IntExtensions
{
    publi...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

namespace trong C# là gì?

middle

Công dụng của using trong C# là gì?

junior

Abstract class trong C# là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào