Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Sự khác nhau giữa ActionResultJsonResult trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong ASP.NET MVC và ASP.NET Core MVC, ActionResultJsonResult là hai loại kết quả hành động (action result) được sử dụng để trả về dữ liệu từ các hành động (action) trong controller. Dưới đây là sự khác biệt chính giữa chúng:

ActionResult

  • Định nghĩa: ActionResult là một lớp cơ sở trừu tượng cho tất cả các loại kết quả hành động trong ASP.NET MVC và ASP.NET Core MVC. Nó đại diện cho một phản hồi HTTP mà một hành động controller có thể trả về.
  • Tính linh hoạt: ActionResult có thể trả về nhiều loại phản hồi khác nhau, bao gồm trang HTML (qua ViewResult), tệp (qua FileResult), chuyển hướng (qua RedirectResult), và nhiều loại phản hồi khác.
  • Sử dụng: ActionResult thường được sử dụng khi một hành động trong controller cần linh hoạt trả về nhiều loại phản hồi khác nhau tùy thuộc vào logic xử lý.

JsonResult

  • Định nghĩa: JsonResult là một lớp kế thừa từ ActionResult và được sử dụng để trả về dữ liệu dưới dạng JSON từ một hành động trong controller.
  • Chức năng cụ thể: `Jso...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Công dụng của chỉ thị tiền xử lý có điều kiện (conditional preprocessor directive) trong C# là gì?

middle

Biểu thức lambda trong C# là gì?

middle

Managed CodeUnmanaged Code trong C# là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào