Câu hỏi

Khác nhau giữa ActionResultJsonResult?

Câu trả lời

  • ActionResult thường được sử dụng khi bạn muốn trả về 1 view hoặc file hoặc jsondata hoặc điều hướng tới 1 url khác, trả về lỗi và HTTP Code.
  • JsonResult thường được sử dụng k...
Bạn cần đăng nhập để xem