Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Có thể thực hiện đa kế thừa trong C# không?

Câu trả lời

Trong C#, không thể thực hiện đa kế thừa trực tiếp giữa các lớp (class). C# không hỗ trợ đa kế thừa để tránh một số vấn đề phức tạp liên quan đến đa kế thừa như "Diamond Problem", nơi mà một lớp kế thừa từ hai lớp cha có một lớp cơ sở chung, dẫn đến sự không rõ ràng về việc phương thức nào sẽ được gọi.

Tuy nhiên, C# cung cấp một giải pháp thay thế cho đa kế thừa thông qua việc sử dụng các interface. Một lớp trong C# có thể thực thi nhiều interface, cho phép bạn định nghĩa một hợp đồng mà lớp đó phải tuân theo. Mặc dù các interface không thể chứa triển khai mã nguồn, chúng cho phép bạn định nghĩa một bộ khung cho các phương thức và thuộc tính mà lớp thực thi phải cung cấp.

Ví dụ về việc sử dụng Interface để giả lập đa kế thừa:

interface IFirstInterface
{
    void First...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác nhau giữa ""String.Empty trong C# là gì?

middle

Trong C#, có bao nhiêu cách để bạn có thể truyền tham số cho một phương thức?

senior

Làm thế nào để giải quyết vấn đề Circular Reference trong C#?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào