Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Việc đóng gói được thực h...

Câu trả lời

Trong C#, đóng gói (Encapsulation) là một trong ba nguyên tắc cơ bản của lập trình hướng đối tượng (OOP), bên cạnh kế thừa (Inheritance) và đa hình (Polymorphism). Đóng gói là quá trình che giấu các chi tiết triển khai bên trong của một lớp và chỉ cung cấp một giao diện công khai (public interface) cho người dùng lớp đó. Mục đích của đóng gói là để giảm sự phụ thuộc giữa các lớp (coupling), tăng tính mô-đun và bảo mật cho dữ liệu.

Cách Thực Hiện Đóng Gói trong C#:

  1. Sử dụng Modifiers (Bộ chỉnh sửa truy cập): C# cung cấp các bộ chỉnh sửa truy cập như public, private, protected, và internal để kiểm soát việc truy cập vào các thành viên của lớp (các trường, phương thức, và thuộc tính).
  2. Trường Riêng Tư (Private Fields): Để đóng gói dữ liệu, các trường thường được đánh dấu là private. Điều này ngăn chặn truy cập trực tiếp từ bên ngoài lớp, bảo vệ dữ liệu khỏi bị thay đổi một cách không mong muốn.
  3. Phương Thức và Thuộc Tính Công Khai (Public Methods and Properties): Thay vì cho phép truy cập trực tiếp vào các trường, bạn cung cấp các phương thức công khai (public methods) hoặc thuộc tính (properties) để tương tác với dữ liệu. Điều này cho phép bạn kiểm soát...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Lớp sealed trong C# là gì?

junior

Enum trong C# là gì?

senior

Bạn hãy giải thích sự khác biệt giữa interface, abstract class, sealed class, static classpartial class trong C#?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào