Câu hỏi

Đóng gói được thực hiện như thế nào trong C#?

Câu trả lời

Việc đóng gói (encapsulation) được thực hiện bằng cách sử dụng các access specifiers. Một access specifier xác định phạm vi và khả năng hiển thị của một thành viên của...

Bạn cần đăng nhập để xem