Câu hỏi

Sự khác biệt giữa constant và readonly là gì?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Ngoài sự khác biệt rõ ràng là

  • Phải khai báo giá trị tại thời điểm định nghĩa cho một const so với các giá trị readonly có thể được tính toán động nhưng cần được gán trước khi phương thức khởi tạo thoát ra ... sau đó nó bị đóng băng (frozen).
  • const là hoàn toàn static. Bạn sử dụng ký hiệu ClassName.ConstantName để truy cậ...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Bạn đã định nghĩa một hàm hủy trong một lớp mà bạn đang phát triển bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình C#, nhưng hàm hủy không bao giờ được thực thi. Tại sao hàm hủy đã không thực thi? (master)

Xem câu trả lời detail

Giải thích Weak Reference trong C# là gì?

Xem câu trả lời detail

Từ khóa volatile được sử dụng để làm gì?

Xem câu trả lời detail

Bạn có thể thêm các phương thức mở rộng vào một lớp static trong C# đã có không?

Xem câu trả lời detail

Liệt kê một số cách khác nhau để kiểm tra equality (==) trong .NET?

Xem câu trả lời detail