Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa constantreadonly trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, constantreadonly đều được sử dụng để định nghĩa các giá trị không thay đổi, nhưng chúng có những sự khác biệt quan trọng về cách thức hoạt động và mục đích sử dụng:

Constant (const)

  • const được sử dụng để định nghĩa các giá trị hằng số tại thời điểm biên dịch. Giá trị của một hằng số phải được cung cấp tại thời điểm khai báo và không thể thay đổi sau đó.
  • Hằng số là tĩnh mặc định và có thể truy cập mà không cần tạo một instance của lớp.
  • Giá trị của hằng số được tính toán tại thời điểm biên dịch và được nhúng trực tiếp vào mã nguồn tại mỗi nơi mà hằng số được sử dụng, điều này có thể dẫn đến việc tăng kích thước của mã nguồn được biên dịch nếu hằng số được sử dụng nhiều lần.
  • const thích hợp cho các giá trị không thay đổi trong suốt quá trình thực thi chương trình, như giá trị PI, tên ứng dụng, hoặc phiên bản API.

Readonly (readonly)

  • readonly được sử dụng để định nghĩa các trường chỉ có thể được gán giá trị một lần, và việc gán giá trị này có thể được thực hiện tại thời điểm khai báo hoặc trong constructor của lớp. Sau khi giá trị được gán, nó không thể thay đổi.
  • Trường readonly không phải là tĩnh mặc định và yêu cầu một instance của lớp để truy cập, t...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Điều gì xảy ra khi chúng ta Box hoặc Unbox các kiểu Nullable trong C#?

middle

Sự khác nhau giữa BoxingUn-Boxing trong C# là gì?

middle

Serialization trong C# là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào