Câu hỏi

Tại sao bạn không thể chỉ định accessibility modifier cho các phương thức bên trong Interface trong C#?

Câu trả lời

Trong C#, các phương thức bên trong một Interface không thể có các accessibility modifier như public, private, protected, hay internal vì một Interface định nghĩa một "hợp đồng" mà tất cả các lớp thực thi Interface đó phải tuân theo. Theo định nghĩa, mọi thành viên của Interface đều là public và phải được thực thi bởi các lớp thực thi Interface. Đây là những lý do chính:

  1. Mục đích của Interface: Mục đích của một Interface là để định nghĩa một hợp đồng công khai mà bất kỳ lớp nào thực thi Interface đều phải cung cấp triển khai cho các phương thức được khai báo trong Interface. Do đó, không có ý nghĩa khi đặt các accessibility modifier cho các phương thức trong Interface vì chúng luôn luôn là public.
  2. Tính Đồng Nhất: Để đảm bảo tính đồng nhất và rõ ràng, tất cả các phương thức trong Interface đều tự động được coi là public. Điều này giúp tránh sự nhầm lẫn v...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Bạn có thể tạo một hàm trong C# có thể chấp nhận số lượng đối số khác nhau không?

middle

Virtual Method trong C# là gì?

middle

Managed CodeUnmanaged Code trong C# là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào