Câu hỏi

Công dụng của using trong C# là gì?

Câu trả lời

Nguyên nhân sử dụng câu lệnh using là để đảm bảo rằng đối tượng được giải phóng tài nguyên (gọi IDisposable) ngay khi nó vượt ...

Bạn cần đăng nhập để xem