Câu hỏi

Mảng jagged trong C# là gì và khi nào thì nên sử dụng mảng jagged thay vì mảng nhiều chiều?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Mảng jagged là một mảng của mảng, vì vậy một int[][] là một mảng của int[], mỗi mảng có thể có độ dài khác nhau và chiếm khối riêng của chúng trong bộ nhớ. Mảng nhiều chiều (int[,]) là một khối bộ nhớ duy nhất (về cơ bản là một m...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Bạn đã định nghĩa một hàm hủy trong một lớp mà bạn đang phát triển bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình C#, nhưng hàm hủy không bao giờ được thực thi. Tại sao hàm hủy đã không thực thi? (master)

Xem câu trả lời detail

Giải thích Weak Reference trong C# là gì?

Xem câu trả lời detail

Từ khóa volatile được sử dụng để làm gì?

Xem câu trả lời detail

Bạn có thể thêm các phương thức mở rộng vào một lớp static trong C# đã có không?

Xem câu trả lời detail

Liệt kê một số cách khác nhau để kiểm tra equality (==) trong .NET?

Xem câu trả lời detail