Câu hỏi

Khái niệm Deep Copy và Shallow Copy trong C# là gì?

middle
Ẩn câu trả lời detail
  • Shallow Copy: tạo một đối tượng mới và sau đó sao chép các thuộc tính kiểu giá trị của đối tượng được sao chép sang đối tượng mới. Nhưng khi thuộc tính là kiểu tham chiếu, thì chỉ có tham chiếu là được sao chép ch...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Bạn đã định nghĩa một hàm hủy trong một lớp mà bạn đang phát triển bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình C#, nhưng hàm hủy không bao giờ được thực thi. Tại sao hàm hủy đã không thực thi? (master)

Xem câu trả lời detail

Giải thích Weak Reference trong C# là gì?

Xem câu trả lời detail

Từ khóa volatile được sử dụng để làm gì?

Xem câu trả lời detail

Bạn có thể thêm các phương thức mở rộng vào một lớp static trong C# đã có không?

Xem câu trả lời detail

Liệt kê một số cách khác nhau để kiểm tra equality (==) trong .NET?

Xem câu trả lời detail