Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Khái niệm Deep CopyShallow Copy trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, Deep CopyShallow Copy là hai khái niệm quan trọng liên quan đến việc sao chép đối tượng. Chúng đề cập đến hai cách khác nhau để tạo bản sao của một đối tượng, mỗi cách có những đặc điểm và ứng dụng riêng.

Shallow Copy

  • Shallow Copy tạo ra một bản sao của đối tượng ở cấp độ nông. Nó sao chép các giá trị của các trường từ đối tượng này sang đối tượng khác. Nếu trường là kiểu giá trị, một bản sao của giá trị sẽ được tạo. Tuy nhiên, nếu trường là kiểu tham chiếu, địa chỉ của đối tượng (chứ không phải đối tượng thực sự) sẽ được sao chép. Do đó, cả đối tượng gốc và bản sao sẽ tham chiếu đến cùng một đối tượng cho các trường kiểu tham chiếu.
  • Shallow Copy có thể được thực hiện bằng cách sử dụng phương thức MemberwiseClone() của lớp Object.

Deep Copy

  • Deep Copy tạo ra một bản sao hoàn toàn mới của đối tượng, bao gồm tất cả các đối tượng mà nó tham chiếu. Khi thực hiện deep copy, một bản sao mới của đối tượng gốc cũng như tất cả các đối tượng mà nó tham chiếu sẽ được tạo. Điều này đảm bảo rằng đối tượng gốc và bản sao là hoàn toàn độc lập; sự thay đổi trong một đối tượng sẽ không ảnh hưởng đến đối tượng kia.
  • Để thực ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Sự khác biệt giữa câu lệnh continuebreak trong C# là gì?

senior

Khi nào bạn sẽ sử dụng các delegate trong C#?

senior

Khi nào sử dụng IEnumerable thay vì List trong C# và chúng hoạt động như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào