Câu hỏi

Khi nào bạn sẽ sử dụng các delegate trong C#?

Câu trả lời

Bây giờ chúng ta có các biểu thức lambda và các phương thức anonymous (ẩn danh) trong C#, chúng ta sử dụng các delegate nh...

Bạn cần đăng nhập để xem