Câu hỏi

Khi nào bạn sẽ sử dụng các delegate trong C#?

Câu trả lời

Trong C#, delegate là một kiểu tham chiếu đại diện cho một phương thức với một danh sách tham số và kiểu trả về cụ thể. Bạn sẽ sử dụng delegate trong các tình huống sau:

  1. Xử lý sự kiện (Event Handling): Delegate là cơ sở của cơ chế xử lý sự kiện trong C#. Bạn sẽ sử dụng delegate để định nghĩa một sự kiện và sau đó gắn...
Bạn cần đăng nhập để xem