Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Khi nào bạn sẽ sử dụng ...

Câu trả lời

Trong C#, delegate là một kiểu tham chiếu đại diện cho một phương thức với một danh sách tham số và kiểu trả về cụ thể. Bạn sẽ sử dụng delegate trong các tình huống sau:

  1. Xử lý sự kiện (Event Handling): Delegate là cơ sở của cơ chế xử lý sự kiện trong C#. Bạn sẽ sử dụng delegate để định nghĩa một sự kiện và sau đó gắn các phương thức xử lý sự kiện (event handlers) với sự kiện đó.
  2. Callback functions: Delegate có thể được sử dụng để truyền một phương thức như một tham số cho một phương thức khác, thường được sử dụng cho các hàm callback.
  3. Thiết kế mẫu lập trình (Design Patterns): Delegate hỗ trợ việc triển khai các mẫu thiết kế như Observer, Strategy, và Command, nơi mà việc truyền phương thức là cần thiết.
  4. Threading và Asynchronous processing: Delegate có thể được sử dụng để thực...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sự khác biệt giữa các interface: IQueryable, ICollection, IListIDictionary trong C# là gì?

senior

Bạn hãy giải thích sự khác biệt giữa interface, abstract class, sealed class, static classpartial class trong C#?

middle

Sự khác nhau giữa BoxingUn-Boxing trong C# là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào