Câu hỏi

Marshalling là gì và tại sao chúng ta cần nó?

senior
Ẩn câu trả lời detail

Marshalling trong lập trình là quá trình chuyển đổi dữ liệu giữa các đối tượng có kiểu khác nhau, thường là giữa các ngôn ngữ hoặc giữa các ứng dụng có kiến trúc khác nhau. Việc chuyển đổi này được thực hiện để có thể truyền dữ liệu qua mạng hoặc giữa các ứng dụng có ki...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Bạn đã định nghĩa một hàm hủy trong một lớp mà bạn đang phát triển bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình C#, nhưng hàm hủy không bao giờ được thực thi. Tại sao hàm hủy đã không thực thi? (master)

Xem câu trả lời detail

Giải thích Weak Reference trong C# là gì?

Xem câu trả lời detail

Từ khóa volatile được sử dụng để làm gì?

Xem câu trả lời detail

Bạn có thể thêm các phương thức mở rộng vào một lớp static trong C# đã có không?

Xem câu trả lời detail

Liệt kê một số cách khác nhau để kiểm tra equality (==) trong .NET?

Xem câu trả lời detail