Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Marshalling trong C# là gì...

Câu trả lời

Trong C#, marshalling là quá trình chuyển đổi các loại dữ liệu giữa mã quản lý (.NET) và mã không quản lý (native code). Quá trình này cần thiết khi bạn muốn tương tác với thư viện hoặc API hệ thống được viết bằng ngôn ngữ lập trình khác (như C/C++), hoặc khi bạn cần gọi mã không quản lý từ mã .NET của mình. Marshalling đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng dữ liệu được truyền đi một cách chính xác giữa các ranh giới quản lý và không quản lý.

Tại Sao Chúng Ta Cần Marshalling?

  1. Tương Thích với Mã Không Quản Lý: Trong một số trường hợp, ứng dụng .NET của bạn cần phải sử dụng các thư viện hoặc hàm API không quản lý. Để tương tác với mã không quản lý này, bạn cần phải chuyển đổi dữ liệu giữa các loại dữ liệu .NET và các loại dữ liệu tương ứng trong mã không quản lý.
  2. Hiệu Suất: Mã không quản lý thường chạy nhanh hơn vì nó được tối ưu hóa cho một nền tảng cụ thể và không chịu sự giám sát của bộ máy ảo .NET. Sử dụng mã không quản lý cho các tác vụ tính toán nặng có thể giúp cải thiện hiệu suất của ứng dụng.
  3. Sử Dụng Các Tính Năng Hệ Thống: Một số tính năng cấp hệ thống chỉ có sẵn thông qua API hệ thống không quản...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác nhau giữa BoxingUn-Boxing trong C# là gì?

senior

Bạn hãy giải thích sự khác biệt giữa interface, abstract class, sealed class, static classpartial class trong C#?

senior

Constructor Chaining trong C# là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào