Câu hỏi

Sự khác biệt giữa StackOverflowErrorOutOfMemoryError trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, StackOverflowErrorOutOfMemoryError đều là các loại ngoại lệ (exception) mà có thể xảy ra khi chương trình của bạn gặp phải một số vấn đề nghiêm trọng liên quan đến quản lý bộ nhớ. Tuy nhiên, chúng đại diện cho hai tình huống khác nhau:

StackOverflowError

  • Nguyên nhân: StackOverflowError xảy ra khi chương trình của bạn sử dụng quá nhiều bộ nhớ stack, thường là do đệ quy quá sâu hoặc một chuỗi gọi phương thức quá dài mà không có điểm dừng. Mỗi lần một phương thức được gọi, một khung stack (stack frame) được tạo ra để lưu trữ các tham số, biến cục bộ và thông tin để quay trở lại phương thức gọi. Khi số lượng khung stack vượt quá giới hạn mà bộ nhớ stack có thể chứa, StackOverflowError sẽ được ném ra.
  • Xử lý: Trong C#, StackOverflowError không thể được bắt và xử lý bằng cách sử dụng try-catch block do bản chất nghiêm trọng của nó. Thay vào đó, bạn cần phải xem xét lại thiết kế của chương trình, đặc biệt là loại bỏ hoặc giới hạn đệ quy và chuỗi gọi phương thức dài.

OutOfMemoryError

  • Nguyên nhân: OutOfMemoryError xảy ra khi chương trình của bạn cố g...
Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa toán tử isas trong C# là gì?

middle

LINQ trong C# là gì?

middle

Các kiểu Nullable trong C# là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào