Câu hỏi

Hãy thực hiện phương thức Where trong C# và giải thích đoạn mã đó?

Câu trả lời

public static IEnumerable<T> Where<T>(this IEnumerable<T> items, Predicate< T> predicate)
{
   foreach(var item in items)
   {
      if (predicate(item))
      {
...
Bạn cần đăng nhập để xem