Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Hãy thực hiện phương thức Where trong C# và giải thích đoạn mã đó?

Câu trả lời

Trong C#, phương thức Where thường được sử dụng trong LINQ (Language Integrated Query) để lọc một tập hợp dữ liệu dựa trên một điều kiện cụ thể. Phương thức này nhận vào một biểu thức lambda hoặc một delegate và trả về một tập hợp mới chứa chỉ những phần tử thỏa mãn điều kiện đó.

Dưới đây là một ví dụ về cách thực hiện và sử dụng phương thức Where:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

class Program
{
  static void Main()
  {
    // Tạo một danh sách các số nguyên
    List<int> numbers = new List<int> { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };

    // Sử dụng phương thức Where để lọc ra các số chẵn
    IEnumerable<int> evenNumbers = numbers.Where(n => n % 2 == 0);

    // In ra các số chẵn
    foreach (int n in evenNumbers)
    {...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác nhau giữa BoxingUn-Boxing trong C# là gì?

senior

Bạn hãy giải thích sự khác biệt giữa interface, abstract class, sealed class, static classpartial class trong C#?

middle

Sự khác biệt giữa overloadingoverriding trong C# là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào