Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Phương thức MemberwiseClone() trong C# dùng để làm gì?

Câu trả lời

Trong C#, phương thức MemberwiseClone() là một phương thức được định nghĩa trong lớp Object và được sử dụng để tạo một bản sao nông (shallow copy) của một đối tượng. Một bản sao nông có nghĩa là phương thức này sao chép các giá trị của tất cả các trường của đối tượng từ đối tượng nguồn sang đối tượng đích. Đối với các trường kiểu giá trị, nó sao chép giá trị trực tiếp. Đối với các trường kiểu tham chiếu, nó sao chép tham chiếu mà không sao chép đối tượng mà tham chiếu đó trỏ tới; do đó, cả đối tượng nguồn và đối tượng sao chép sẽ trỏ tới cùng một đối tượng tham chiếu.

Cách sử dụng:

public class MyClass
{
    public int Value { get; set; }
}

MyClass original = new MyClass();
original.Value = 5;

// Tạo bản sao nông của 'original'
MyClass copy = (MyClass)original.Memb...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Lợi ích của Deferred Execution trong LINQ là gì?

middle

Sự khác nhau giữa ""String.Empty trong C# là gì?

middle

Reflection trong C# là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào