Câu hỏi

Từ khóa yield được sử dụng để làm gì trong C#?

Câu trả lời

Trong C#, từ khóa yield được sử dụng trong một phương thức hoặc một accessor get của một thuộc tính để trả về mỗi phần tử của một collection một lần một, thay vì trả về toàn bộ collection cùng một lúc. Nó giúp tạo ra các phần tử của collection một cách lười biếng (lazy evaluation), tức là phần tử tiếp theo chỉ được tính toán khi cần thiết, giúp tiết kiệm tài nguyên và cải thiện hiệu suất cho các tình huống nhất định.

Cách Sử Dụng yield:

  • yield return: Dùng để trả về một phần tử của collection. Khi một phương thức chứa yield return được gọi, nó không thực thi ngay lập tức. Thay vào đó, nó trả về một IEnumerable hoặc IEnumerator, và mỗi lần iterator của collection được truy cập (ví dụ, thông qua một vòng lặp foreach), phương thức sẽ thực thi cho đến khi gặp yield return tiếp theo và trả về phần tử tiếp theo của collection.
  • yield break: Dùng để kết thúc việc lặp. Khi yield break được gặp trong phương thức, việc lặp sẽ kết thúc, và không có thêm phần tử nào của col...
Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Có thể thực hiện đa kế thừa trong C# không?

middle

Có sự khác biệt giữa throwthrow ex không?

senior

Cách sử dụng nào là tốt nhất khi sử dụng các đối tượng Lazy trong C#?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào