Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Các kiểu Nullable trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, kiểu Nullable là một tính năng cho phép các kiểu giá trị (value types) như int, double, bool, v.v., có thể nhận giá trị null. Mặc định, các kiểu giá trị không thể được gán giá trị null vì chúng luôn có một giá trị mặc định (ví dụ: 0 cho int, false cho bool). Kiểu Nullable giúp xử lý các trường hợp mà một biến có thể không có giá trị cụ thể nào.

Đặc điểm của Kiểu Nullable:

  • Khởi tạo: Kiểu Nullable được khởi tạo bằng cách sử dụng cú pháp Nullable<T> hoặc cú pháp ngắn gọn T?, trong đó T là kiểu giá trị.
  • Kiểm tra null: Bạn có thể kiểm tra xem một biến kiểu Nullable có giá trị null hay không bằng cách sử dụng phép so sánh với null.
  • Giá trị mặc định: Khi một biến kiểu Nullable được khai báo mà không được khởi tạo, giá trị mặc định của nó là null.
  • Thuộc tính HasValueValue: Kiểu Nullable cung cấp thuộc tính HasValue để kiểm tra xem biến có giá trị hay không, và thuộc tính Value để lấy giá trị nếu ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Operator overloading có được hỗ trợ trong C# không?

middle

Hàm anonymous trong C# là gì?

middle

Tại sao cần sử dụng IDisposable interface trong C#?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào