Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa stringStringBuilder trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, stringStringBuilder đều được sử dụng để làm việc với chuỗi ký tự, nhưng chúng có những đặc điểm và mục đích sử dụng khác nhau:

String

  • Bất biến (Immutable): Khi một đối tượng string được tạo, giá trị của nó không thể thay đổi. Mỗi lần bạn thực hiện một thao tác thay đổi chuỗi (như nối chuỗi, thay thế, cắt, v.v.), một đối tượng string mới sẽ được tạo trong bộ nhớ.
  • Hiệu suất: Do tính bất biến, việc thực hiện nhiều thao tác thay đổi trên chuỗi có thể dẫn đến việc sử dụng bộ nhớ không hiệu quả và giảm hiệu suất, đặc biệt là trong các vòng lặp hoặc các thao tác xử lý chuỗi lớn.
  • Sử dụng: string thích hợp cho việc xử lý chuỗi mà không cần thay đổi giá trị của chúng sau khi được tạo, hoặc khi thực hiện một số lượng nhỏ thao tác thay đổi chuỗi.

StringBuilder

  • Có thể thay đổi (Mutable): StringBuilder được thiết kế để hỗ trợ việc thay đổi nội dung của chuỗi một cách hiệu quả mà không cần tạo ra các đối tượng chuỗi mới. Bạn có thể sử dụng StringBuilder để thêm, xóa, thay thế, hoặc chèn ký tự vào chuỗi mà không tạo ra bản s...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác nhau giữa ActionResultJsonResult trong C# là gì?

middle

LINQ trong C# là gì?

middle

Sự khác nhau giữa == và phương thức Equals trong C# là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào