Câu hỏi

Sự khác biệt giữa stringStringBuilder trong C# là gì?

Câu trả lời

string

  • string là một đối tượng không thay đổi giữ giá trị chuỗi.
  • string có hiệu suất chậm v...
Bạn cần đăng nhập để xem