Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Tại sao lớp abstract không thể được sealed trong C#?

Câu trả lời

Trong C#, một lớp abstract được định nghĩa là một lớp cơ sở mà không thể tạo instance trực tiếp và thường chứa một hoặc nhiều phương thức trừu tượng (abstract methods) mà không có triển khai cụ thể. Mục đích của lớp abstract là để cung cấp một cơ sở mà các lớp khác có thể kế thừa và triển khai các phương thức trừu tượng đó.

Một lớp sealed trong C#, ngược lại, là một lớp mà không cho phép bất kỳ lớp nào khác kế thừa từ nó. Nói cách khác, nó "đóng" lớp để ngăn chặn sự kế thừa.

Lý do mà một lớp abstract không thể được sealed trong C# là vì hai từ khóa này mâu thuẫn với ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Reference Type trong C# là gì?

middle

Generics trong C# là gì?

middle

Sự khác biệt giữa overloadingoverriding trong C# là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào