Câu hỏi

Tại sao lớp abstract không thể được sealed trong C#?

Câu trả lời

sealed là một access modifier nếu được áp dụng cho một lớp sẽ làm cho nó không thể kế thừa và nếu áp...

Bạn cần đăng nhập để xem