Câu hỏi

Sự khác nhau giữa == và phương thức Equals trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, == và phương thức Equals đều được sử dụng để so sánh hai đối tượng, nhưng có một số khác biệt quan trọng giữa chúng:

== Operator

  • Chức năng: Toán tử == thường được sử dụng để so sánh tham chiếu hoặc giá trị nguyên thủy của hai đối tượng.
  • So sánh tham chiếu: Đối với các đối tượng tham chiếu (không phải kiểu giá trị), == mặc định so sánh địa chỉ bộ nhớ của hai đối tượng, tức là kiểm tra xem chúng có trỏ đến cùng một đối tượng trong bộ nhớ hay khô...
Bạn cần đăng nhập để xem