Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Sự khác nhau giữa == và phương thức Equals trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, == và phương thức Equals đều được sử dụng để so sánh hai đối tượng, nhưng có một số khác biệt quan trọng giữa chúng:

== Operator

  • Chức năng: Toán tử == thường được sử dụng để so sánh tham chiếu hoặc giá trị nguyên thủy của hai đối tượng.
  • So sánh tham chiếu: Đối với các đối tượng tham chiếu (không phải kiểu giá trị), == mặc định so sánh địa chỉ bộ nhớ của hai đối tượng, tức là kiểm tra xem chúng có trỏ đến cùng một đối tượng trong bộ nhớ hay không.
  • So sánh giá trị: Đối với kiểu giá trị (như int, double, bool), == so sánh giá trị thực tế của các đối tượng.
  • Có thể ghi đè: Bạn có thể ghi đè hành vi mặc định của == bằng cách tải quá (overload) toán tử == để cung cấp logic so sánh tùy chỉnh.

Equals Method

  • Chức năng: Phương thức Equals được sử dụng để so sánh giá trị hoặc đối tượng tùy thuộc vào cách nó được triển khai trong lớp của đối tượng.
  • So sánh giá trị: Mặc định, phương thức Equals của lớp Object cũng so sánh tham chiếu của các đối tượng tham chiếu. Tuy nhiên, nhiều lớp trong .NET Framework và các lớp tùy chỉnh thường ghi đè Equals để cung cấp so sánh giá trị.
  • So sánh tham chiếu: Nếu không được ghi đè,...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Giải thích quá trình biên dịch code trong C#?

middle

Managed CodeUnmanaged Code trong C# là gì?

middle

Sự khác biệt giữa toán tử isas trong C# là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào